Elohopeabisnes

n4s_mercury

Tämä työpaketti keskittyy siihen, miten yritykset ja yhteisöt voivat käyttäytyä nestemäisen elohopean tavoin, löytäen ja vallaten uusia uria. Elohopeabisnes merkitsee kykyä mukautua uusiin liiketoiminnan olosuhteisiin ja etsiä aggressiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia vähäisellä vaivalla. Elohopeabisneksen työntekijät etsivät aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tulolähteitä elohopean tavoin, joka aistii koko pinnallaan ja virtaa läpitunkevasti kohti gravitaation lähdettä. Ohjelmistokehityksen nopeus vastaa liiketoiminnassa elohopean nestemäisen metallin ominaisuutta.

Tämän työpaketin tavoitteena on saada yritykset ei ainoastaan aktiivisesti etsimään uusia tapoja johtaa nykyistä liiketoimintaansa, vaan myös muuntautua täysin uudeksi liiketoiminnaksi. Elohopeabisnes-lähestymistapa liiketoiminnan johtamiseen saattaa muuttaa olemassa olevia tuotteita, tuotevalikoimia sekä liiketoimintamalleja, mutta – ehkä vielä oleellisemmin – se voi soveltaa yrityksen varoja ja osaamista uusilla markkinoilla, siirtäen yritystä uudelle toimialalle.

Toinen tavoite on olemassa olevien ohjelmistointensiivisten tuotteiden hallinnan joustavuuden ja dynaamisuuden lisääminen, jotta se tukisi jatkuvaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien tiedustelua. Alalla on ongelmia omaksua ohjelmistotuotehallinnan käytäntöjä niiden monimutkaisuuden ja käytäntöjen vuoksi, jotka tyypillisesti sisältävät noin 40 kehitykseen, tuotteen julkaisemiseen, markkinointiin ja tukitoimiin liittyvää aktiviteettia. Nämä aktiviteetit eivät ole tärkeydeltään samanarvoisia, ja jotkut niistä saattavat hidastaa yrityksen toimintaa. Yritykset saattavat menettää uusia liiketoimintatilaisuuksia keskittymällä olemassa oleviin prosesseihin ja tuotteisiin sen sijaan, että katsoisivat asiantuntemuksensa ulkopuolelle ja saisivat uutta tietoa asiakkaista ja markkinoista kokonaisuudessaan.
Työpaketti toteuttaa jatkuvia liiketoimintakokeiluja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseksi.

Työpaketti

  • havaitsee trendejä (sekä pieniä että suuria) ja ennustaa yrityksen tulevaa liiketoimintaympäristöä sekä toiminta-alueita, joilla yrityksen varoja voitaisiin käyttää
  • määrittelee, milloin jatkaa nykyisen liiketoiminnan kehityksen parissa ja milloin aktiivisesti etsiä mahdollisuuksia siirtyä muille toimialoille (tai näiden välimuotoa)
  • kerää uusia liiketoimintaideoita ekosysteemistä (sekä sisäisesti että ulkoisesti) käyttäen joukkouttamista (crowdsourcing) ja vuorovaikutustiedon analyysiä tuottamaan syvällistä asiakasymmärrystä ja painopisteen reaaliaikaiselle kokeilulle
  • kehittää uusia joustavia, tehokkaita menetelmiä ja työkaluja, jotka auttavat yrityksiä eliminoimaan ajan ja resurssien tuhlausta epäoleellisiin aktiviteetteihin
  • rakentaa kulttuuria, jossa uusia mahdollisuuksia etsitään joka tasolla, eivätkä sisäiset prosessit hidasta liiketoiminnan muutosta
  • todentaa koetulokset sellaisissa tapauksissa, joissa todellisia asiakkaita ei voida käyttää kokeiluun
  • tukee uuden liiketoiminnan luomista tarjoamalla työkaluja ja palveluita, jotka tukevat kokeilua ja analytiikkaa

Tutkimusalueet

Organisaatiokulttuuri ja inhimilliset tekijät

Organisaatioiden tulee vaalia kulttuuria, jossa vallitsevat jaetut arvot. Organisaatioiden tulee myös omaksua ja hyödyntää sopivia rakenteita, ekosysteemejä ja verkostoja, jotka mahdollistavat mahdollisimman nopean arvontuotannon (rakenne). Kaikkien ekosysteemin jäsenten tulee omaksua arvontuotannon painotus (henkilökunta/ajattelutapa), ja yksilöiden osaamisen tulee olla laajempaa ja heidän tulee nopeasti ymmärtää, mitä vaaditaan arvon luomiseksi asiakkaille (ajattelutapa ja taidot). Kun nämä jaetut arvot on saavutettu, eräs haastavista kysymyksistä on se, miten voimauttaa yksilöt tuottamaan arvoa reaaliajassa, organisaation päämääriin ja tavoitteisiin pitäytyen. Tämä edellyttää muutoksia organisaation strategiassa sekä johtamistyylissä. Organisaatioilla on pitkät perinteet tehtäväjaon mukaisen rakenteen noudattamisessa. Mutta siinä missä tekninen infrastruktuuri mahdollistaa järjestelmän, palvelunluonnin ja käyttöönoton nopeuden, tarvitaan myös riittävä infrastruktuuri tukemaan reaaliaikaisen arvontuotannon organisatorisia näkökohtia (järjestelmät).

Elohopeabisneksen mahdollisuudet

Elohopeabisneksen lähestymistapa uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen korostaa evolutiivista liiketoiminnan kehitystä A/B-testauksen sekä useiden asiakasymmärrystä kokoavien työkalujen avustamana. Olemassa olevien tuotteiden soveltaminen kytketyille, käsillä oleville markkinoille ja uusien palveluiden tarjoaminen olemassa oleville asiakkaille edellyttää nykykäytön tilastointia edistyneempää mahdollisuuksien havainnointia. Joukkouttamisen, liiketoimintaverkostojen ja muiden markkinaseurantalähteiden kautta saatu tieto täydentää suoraa asiakastietoa. Tässä teemassa tutkitaan, miten yrityksen varoja ja resursseja voi parhaiten muuttaa rahaksi nykyisestä ekosysteemiasemasta käsin.

Elohopeabisnesorganisaatio

Systeemiset muutokset luovat tarpeen uusille tieto- ja viestintäteknisille ratkaisuille. Ympäristössä tapahtuvien suurten muutosten tunnistaminen auttaa yrityksiä suunnittelemaan ennakoivasti uusia elin- ja työskentelytapoja, jotka vastaavat paremmin muuttuneen maailman tarpeisiin. Näillä kehittyvillä markkinoilla uusia ratkaisuja luovat ja uusille alustoille levittäytyvät yritykset nauttivat ensimmäisen toimijan etua mahdollisuuksien luomisessa. Vaikka tämä lähestymistapa edellyttää huomattavaa kehitystä yksinkertaisimmissa toimivissa tuotteissa eikä pysty vielä analysoimaan kuluttajien käyttäytymistä, asiakkaiden tarpeiden syvällinen ymmärrys on oleellista ja oikea-aikainen toiminta on ratkaisevaa. Mikään yritys ei halua tehdä suurta investointia kehittyville markkinoille liian aikaisin havaitakseen, että markkinat ovat ottaneet uuden suunnan. Miten viivästyttää kehitystä kunnes markkinat ovat valmiit ja minimoida vaiva, riski ja sijoitus, mutta silti nauttia ensimmäisen toimijan eduista? Miten tasapainottaa resurssien käyttö olemassa olevien ja kehittyvien toimialojen välillä?